Solicitare completare ordine de zi AGA 29.07.2019

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

Raport curent conform: 234 alin (1) litera b) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raport: 11.07.2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

                        Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

Eveniment important de raportat: Solicitarea primita din partea actionarului majoritar, Ministerul Energiei, de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN din data de 29.07.2019

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca, in data de 11.07.2019, a primit o solicitare de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor stabilita pentru data de 29.07.2019/30.07.2019 din partea actionarului majoritar, Ministerul Energiei, dupa cum urmeaza:

Solicitare de introducere pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 29(30).07.2019 a urmatorului punct:

Modificarea literei d. a punctului 3 din Anexa nr. 3 la Actul Aditional nr. 1 la Contractul de Mandat al administratorilor executivi, Act Aditional aprobat prin art. 6.1 din Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. nr. 3/10.04.2019, dupa cum urmeaza:

”d. Componenta variabila anuala a remuneratiei Administratorului Executiv/Director General este intre 24-36 ori media castigului salariul mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii. Valoarea componentei pe termen scurt, mediu si lung se determina prin aplicarea cotelor procentuale precizate in anexa 3.1, rezultand valoarea de plata a componentei variabile pentru fiecare an de mandat dupa urmatorul algoritm:

 

-     Comp. var. an 2019 se plateste: 80% pentru atingerea obiectivelor din anul

2019     (pe termen scurt) + 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2020 (pe termen mediu) + 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat)

-     Comp. var. an 2020 se plateste: 80% pentru atingerea obiectivelor din anul

2020     (pe termen scurt)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2020 (pe termen mediu)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat)

-     Comp. var, an 2021 se plateste: 80% pentru atingerea obiectivelor din anul

2021     (pe termen scurt)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen mediu)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat)

           - Comp. var. an 2022 se plateste: 80% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen scurt)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen mediu) + 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat)

 

Componenta variabila pe termen scurt pentru perioada de activitate a mandatului aferenta anului 2022 se determina potrivit prevederilor de la lit.b”

Solicitarea este efectuata de catre Ministerul Energiei in temeiul art. 1171 , alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, coroborat cu dispozitiile art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale art. 14 din Actul Constitutiv al societatii, inregistata la SNN cu numarul 8212/11.07.2019, transmisa pana la ora 16:00, in calitate de actionar care detine mai mult de 5% din capitalul social al Societatii, privind introducerea unui punct suplimentar pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29/30.07.2019, respectiv punctul anterior mentionat.

 

Precizam ca in cazul aprobarii punctului introdus pe ordinea de zi a AGOA de catre actionarul majoritar, Ministerul Energiei, remuneratia variabila a Administratorului Executiv al SN Nuclearelectrica SA va fi calculata avand la baza salariul mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii, respectiv pentru perioada decembrie 2017-noiembrie 2018, in valoare bruta de 6.179,58 lei (valoare neta 3.615 lei), nu indemnizatia fixa bruta lunara (de 6 ori salariul mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii)  a Administratorului Executiv al SNN, asa cum aparea la litera d) a punctului 3 din Anexa nr. 3 la Actul Aditional nr. 1 la Contractul de Mandat al Administratorilor Executivi, Act Aditional aprobat prin art. 6.1 din Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. nr. 3/10.04.2019.

Astfel, calculand ipotetic cu limita superioara a remuneratiei variabile ( de 36 ori salariul mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii) supusa aprobarii AGA, rezulta o componenta variabila bruta maxima de 3944,41 Euro/luna (valoare neta maxima de 2307 Euro/luna), in functie de gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta.

Niciun membru al conducerii executive a SNN nu a incasat componenta variabila de la momentul incheierii Contractului de Mandat pentru un mandat de 4 ani.

Director General                                                                                                                                 

Cosmin Ghita