Solicitare completare ordine de zi AGOA 13.04.2020

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data Raportului: 25 martie 2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130

Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901

Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826

Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001

Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

 

 

Eveniment important de raportat:

 

 

·       Solicitare din partea Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de afaceri, in numele Statului Roman, in calitate de actionar majoritar al S.N.G.N. Romgaz S.A. privind completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 13 (14) aprilie 2020

 

In conformitate cu art. 234 alin. 1 lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. informeaza piata asupra faptului ca, in data de 24.03.2020, a fost primita solicitarea Statului Roman in calitate de actionar al Societatii (cota de participare de 70,0071% din capitalul social), reprezentat prin Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de afaceri, de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 13 (14) Aprilie 2020.

 

In perioada urmatoare, Consiliul de Administratie al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. va analiza solicitarea anterior mentionata, in vederea luarii unei decizii.

 

 

Anexat: Solicitarea Statului Roman, prin Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de afaceri, inregistrata cu nr. 11392/24.03.2020

 

Director General,

Constantin Adrian VOLINTIRU