Solicitare completare ordine de zi AGOA din 06.12.2018

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

 

Data Raportului: 13 noiembrie 2018

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130

Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901

Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826

Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001

Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

 

 

Eveniment important de raportat:

 

·         Solicitare din partea Ministerului Energiei in numele Statului Roman, in calitate de actionar majoritar al S.N.G.N. Romgaz S.A. privind completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 6 (7) decembrie 2018

 

In conformitate cu art. 234 alin. 1 lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. informeaza piata asupra faptului ca, in data de 13.11.2018, a fost primita solicitarea Statului Roman in calitate de actionar al Societatii (cota de participare de 70,0071% din capitalul social), reprezentat prin Ministerul Energiei, de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 6 (7) Decembrie 2018.

 

Solicitarea de completare a ordinii de zi priveste:

        I.            repartizarea sumei de 716.885.664 RON sub forma de dividende suplimentare, in temeiul prevederilor art. II si art. III din OUG nr. 29/2017, catre actionarii societatii, proportional cu participarea acestora la capitalul social al societatii;

      II.            aprobarea dividendului suplimentar pe actiune in valoare de 1,86 RON, dividendele suplimentare brute urmand a fi repartizate din rezervele societatii, reprezentand surse proprii de finantare;

precum si stabilirea datei de inregistrare, a ex date si a datei platii aferente evenimentului corporativ.

 

In perioada urmatoare, Consiliul de Administratie al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. va analiza solicitarea anterior mentionata, in vederea luarii unei decizii.

 

Anexat: Solicitarea Statului Roman, prin Ministerul Energiei, inregistrata cu nr. 34901/13.11.2018

 

 

Director General,

Constantin Adrian VOLINTIRU

 

-----------------------------------------------------

 

Catre:               

 

Consiliul de administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale “Romgaz”- S.A.

Domnului Nistoran Dorin-Liviu, Presedinte al Consiliului de Administratie

Avand in vedere

-      Convocarea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor SNGN Romgaz SA in data de 06 decembrie 2018, ora 14:00 (prima convocare) respectiv 07 decembrie 2018 (cea de a doua convocare);

-      Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-      Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

-      Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 29/2017 pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare;

Ministerul Energiei actionar in numele Statului roman la SNGN ROMGAZ SA cu un numar de 269.823.080 actiuni reprezentand 70,01% din capitalul social, in temeiul prevederilor art. 1171 din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor, dupa cum urmeaza :

„- Aprobarea distribuirii sumei totale de 716.885.664 lei, sub forma de dividende suplimentare, in temeiul prevederilor art. II si III din OUG nr. 29/2017, catre actionarii societa{ii, proportional cu participarea acestora la capitalul social al societa(ii;

-      Aprobarea dividendului brut suplimentar pe actiune, in valoare de 1,86 lei/actiune. Dividendele brute suplimentare vor fi repartizate din rezervele societatii reprezentand surse proprii de finantare;

-      Stabilirea datei de 21 decembrie 2018, ca data de inregistrare, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividendele suplimentare sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;

-      Stabilirea datei de 20 decembrie 2018, ca „ex date”, care reprezinta data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare ”.

“- Stabilirea datei de 28 decembrie 2018, ca data platii, respectiv data calendaristica la care distribuirea veniturilor aferente detinerii de valori mobiliare, constand in numerar sau valori mobiliare, devine certa”.

Propunem urmatoarele proiecte de hotarare:

„- Se aproba distribuirea sumei totale de 716.885.664 lei, sub forma de dividende suplimentare, in temeiul prevederilor art. II si III din OUG nr. 29/2017, catre actionarii societatii, proportional cu participarea acestora la capitalul social al societatii;

-      Se aproba dividendul brut suplimentar pe actiune, in valoare de 1,86 lei/actiune. Dividendele brute suplimentare vor fi repartizate din rezervele societatii reprezentand surse proprii de finantare;

-      Se stabileste data de 21 decembrie 2018, ca data de inregistrare, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividendele suplimentare sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;

-      Se stabileste data de 20 decembrie 2018, ca „ex date”, care reprezinta data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare ”,

-      Se stabileste data de 28 decembrie 2018, ca data platii, respectiv data calendaristica la care distribuirea veniturilor aferente detinerii de valori mobiliare, constand in numerar sau valori mobiliare, devine certa",

Cu stima,

 

Anton Anton

MINISTRUL ENERGIEI