VAN la data 28.06.2019

SIF2 SIF MOLDOVA S.A.

Data raportului: 12.07.2019

Raport conform: Legii 24/2017, Reg. ASF nr. 10/2015 si 9/2014

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Sediul soial: Str. Pictor Aman nr.94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / [email protected]

CIF: 2816642

ORC: J04/2400/92

LEI: 254900Y1O0025N04US14

Capital social subscris si varsat: 101.317.917,6 lei

Numarul actiunilor emise:1.013.179.176

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Registrul ASF: PJR071AFIAA/040002

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5

Reuters: SIF2.BX

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Va transmitem anexat Situatia activelor si datoriilor SIF Moldova la 28 iunie 2019, conform Regulamentului ASF 9/2014 – Anexa 16 - impreuna cu o analiza succinta a principalelor variatii inregistrate in structura si valoarea activelor administrate.

Valoarea totala a activelor administrate a fost de 2,175 miliarde lei, in crestere cu 5,8% fata de luna precedenta.

Principalele evolutii inregistrate pe categorii de active:

· actiuni cotate: - 26,4 milioane lei;

· actiuni cotate AOPC: + 1,3 mil lei;

· actiuni necotate: +0,3 mil lei;

· unitati de fond: + 5,0 milioane lei;

· instrumente monetare: + 151,8 milioane lei.

Ponderea principalelor categorii de active in valoarea totala a activelor administrate: actiuni cotate, inclusiv actiunile cotate AOPC 66,8%, actiuni necotate 9,7%, unitati de fond 10,9%, instrumente monetare 11,0%.

Comparativ cu luna precedenta, pretul actiunii SIF2 a fost 1,3250 lei, in crestere cu 1,5 %, valoarea unitara a activului net fiind de 2,0200, in crestere cu 5,9 %. Discountul SIF2/VUAN este 34%.

Rezultatul net inregistrat este in suma de 125,9 mil lei, compus din 102,9 mil lei profitul net si 23,3 mil lei profit net din vanzarea activelor reflectat in rezultatul reportat – tratament contabil conform IFRS 9.

Claudiu Doros

Director General

Catalin Nicolaescu

Ofiter de Conformitate

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MOLDOVA

Data de calcul 28.06.2019 - Lunar, balanta IFRS

Anexa 16

LEI

% din total active

1

ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :

452.737.212,48

20,812

1.1

Imobilizari necorporale

50.536,00

0,002

1.2

Imobilizari corporale

12.834.723,00

0,590

1.3

Imobilizari financiare, din care :

439.851.953,48

20,220

1.3.1

Actiuni cotate, din care :

9.057.178,68

0,416

1.3.1.1

actiuni cotate si netranzactionate niciodata

0,00

0,000

1.3.1.2

actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare

9.057.178,68

0,416

1.3.2

Actiuni necotate (inchise), din care:

210.724.965,62

9,687

1.3.2.1

Actiuni necotate (inchise)

209.072.792,69

9,611

1.3.2.2

Actiuni netranzactionate SICAR

1.652.172,93

0,076

1.3.3

Titluri de stat

0,00

0,000

1.3.4

Certificate de depozit

0,00

0,000

1.3.5

Depozite bancare

0,00

0,000

1.3.6

Obligatiuni necotate, din care:

7.840.091,73

0,360

1.3.6.1

Obligatiuni municipale si orasenesti

0,00

0,000

1.3.6.2

Obligatiuni corporative

7.840.091,73

0,360

1.3.7

Obligatiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare, din care:

88.773,72

0,004

1.3.7.1

Obligatiuni municipale si orasenesti

88.773,72

0,004

1.3.7.2

Obligatiuni corporative

0,00

0,000

1.3.8

Valori mobiliare nou emise

0,00

0,000

1.3.9

Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care:

212.013.804,73

9,746

1.3.9.1

Unitati de fond netranzactionate (AOPC)

212.013.804,73

9,746

1.3.9.2

Actiuni netranzactionate (AOPC)

0,00

0,000

1.3.9.3

ETF

0,00

0,000

1.3.10

Alte imobilizari financiare total, din care:

127.139,00

0,006

1.3.10.1

Imprumuturi acordate entitatilor din grup, entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun

0,00

0,000

1.3.10.2

Imobilizari financiare (cautiuni +garantii gestionari)

127.139,00

0,006

2

Active circulante din care :

1.722.393.688,05

79,178

2.1

Stocuri

4.857,00

0,000

2.2

Creante, din care:

5.327.657,00

0,245

2.2.1.

Efecte de comert de incasat

0,00

0,000

2.2.2.

Alte creante

5.327.657,00

0,245

2.3

Disponibilitati

335.484,65

0,015

2.3.1

sume in conturi curente si la SSIF-uri

335.484,65

0,015

2.3.2

sume in curs de decontare

0,00

0,000

2.3.3

sume in tranzit

0,00

0,000

2.4

Investitii financiare pe termen scurt, din care :

1.477.542.231,80

67,922

2.4.1

Actiuni cotate, din care :

1.373.176.527,01

63,125

2.4.1.1

cotate BVB

1.282.209.483,29

58,943

2.4.1.2

cotate pe piata externa

0,00

0,000

2.4.1.3

cotate la ATS

90.967.043,72

4,182

2.4.2

Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)

0,00

0,000

2.4.3

Obligatiuni cotate, din care:

0,00

0,000

2.4.3.1

Obligatiuni municipale si orasenesti

0,00

0,000

2.4.3.2

Obligatiuni corporative

0,00

0,000

2.4.4

Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care:

95.877.694,35

4,407

2.4.4.1

Unitati de fond tranzactionate (AOPC)

0,00

0,000

2.4.4.2

Unitati de fond netranzactionate (OPCVM)

25.323.468,30

1,164

2.4.4.3

Actiuni tranzactionate (AOPC)

70.554.226,05

3,243

2.4.4.4

ETF

0,00

0,000

2.4.5

Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:

8.488.010,44

0,390

2.4.5.1

Drepturi de preferinta / alocare

0,00

0,000

2.4.5.2

Dividende cuvenite de la emitenti cotati

8.488.010,44

0,390

2.4.5.3

Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani

0,00

0,000

2.4.5.4

Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani

0,00

0,000

2.4.5.5

Sume cuvenite din diminuari de capital social

0,00

0,000

2.5

Valori mobiliare nou emise

0,00

0,000

2.6

Titluri de stat

0,00

0,000

2.7

Depozite bancare

238.010.890,16

10,941

2.8

Certificate de depozit

0,00

0,000

2.9

Alte active din care:

1.172.567,44

0,054

2.9.1

Sume de incasat ca urmare a retragerii din societati

1.172.567,44

0,054

2.9.2

Alte active circulante

0,00

0,000

3

INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE

0,00

0,000

4

CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS

214.141,00

0,010

5

TOTAL ACTIV

2.175.345.041,53

100,000

6

TOTAL DATORII, din care :

164.904.367,00

#Error

6.1

Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

0,00

#Error

6.2

Sume datorate institutiilor de credit

0,00

#Error

6.3

Avansuri incasate in contul clientilor

0,00

#Error

6.4

Datorii comerciale

378.984,00

#Error

6.5

Efecte de comert de platit

0,00

#Error

6.6

Sume datorate entitatilor din grup

0,00

#Error

6.7

Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun

9.320.000,00

#Error

6.8

Alte datorii, din care:

155.205.383,00

#Error

6.8.1

Dividende datorate actionarilor

43.235.108,00

#Error

6.8.2

Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor

0,00

#Error

6.8.3

Alte datorii

111.970.275,00

#Error

6.9

Datorii din operatiuni de leasing financiar

0,00

#Error

6.10

Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate

0,00

#Error

7

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

8.843.743,00

#Error

8

VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :

6.114,00

#Error

8.1

Subventii pentru investitii

0,00

#Error

8.2

Venituri inregistrate in avans

6.114,00

#Error

8.3

Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti

0,00

#Error

9

CAPITAL PROPRIU, din care

2.006.673.390,00

#Error

9.1

Capital social

101.317.918,00

#Error

9.2

Prime legate de capital

0,00

#Error

9.3

Diferente din reevaluare

9.713.543,00

#Error

9.4

Rezerve

781.956.244,00

#Error

9.5

Rezultatul reportat

352.349.629,00

#Error

9.6

Rezultatul exercitiului

102.630.537,00

#Error

9.7

Repartizarea profitului

0,00

#Error

9.8

Actiuni proprii

22.678.005,00

#Error

9.9

Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS 29

423.209.502,00

#Error

9.10

Ajustari ale capitalului social

425.405.435,00

#Error

9.11

Alte elemente de capitaluri proprii

679.187.591,00

#Error

10

TOTAL PASIV

2.180.427.614,00

#Error

11

ACTIV NET

2.010.434.560,53

#Error

12

NUMAR DE ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE *

995.245.119

#Error

13

VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET

2,0200

#Error

14

NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :

48

#Error

14.1

Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata

13

#Error

14.2

Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare

15

#Error

14.3

Societati neadmise la tranzactionare (inchise)

20

#Error

15

Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art. 116 (2) din Reg. ASF 9/2014)

0

#Error

*Conform art. 123 alin. (3) din Reg. ASF 9/2014, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta:'Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate'

ANEXA - conform art.122 alin(8) din Reg. ASF nr.9/2014

Activele din portofoliul SIF Moldova care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare, la data de 28.06.2019

Nr. crt

Denumire emitent

CIF

Simbol

Nr actiuni detinute

Nr/data Raport evaluare

Valoare

lei / actiune

totala

Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare

1

CEPROHART

2269251

CPHA

84.385

1444 / 18.12.2018

9,8548

831.600,00

2

MARTENS GALATI

1627270

MABE

72.203

875 / 31.07.2018

4,7796

345.100,00

3

SPIT BUCOVINA SUCEAVA

728129

SPTU

1.162.275

1521 / 31.12.2018

1,1804

1.372.000,00

Actiuni necotate (inchise)

1

AGROINTENS SA BUCURESTI

33857839

2.996.161

669 / 04.06.2019

12,9207

38.712.349,35

2

AGROLAND CAPITAL SA BACAU

33857820

3.812.000

1530 / 31.12.2018

8,9340

34.056.500,00

3

ALIMENCO PASCANI

6101101

53.857

1443 / 18.12.2018

25,6977

1.384.000,00

4

ASSET INVEST BACAU

32267040

38.330.420

1524 / 31.12.2018

0,0764

2.929.100,00

5

BUCOVINA-TEX RADAUTI

2692358

77.820

1523 / 31.12.2018

18,0433

1.404.130,00

6

CASA SA BACAU BACAU

8376788

4.658.462

1525 / 31.12.2018

2,2071

10.281.700,00

7

DYONISOS COTESTI

7467373

772.824

658 / 30.05.2019

0,6839

528.561,00

8

EXIMBANK BUCURESTI

361560

414.740

1442 / 18.12.2018

6,9607

2.886.900,00

9

PARTMEN BACAU

11334812

75.748

149 / 31.01.2019

23,9584

1.814.800,00

10

RULMENTI BIRLAD

2808089

2.408.645

1527 / 31.12.2018

1,7372

4.184.280,00

11

STRAULESTI LAC ALFA S.A BUCURESTI

36160878

3.880.307

146 / 31.01.2019

9,9171

38.481.213,00

12

TESATORIILE REUNITE BUCURESTI

425818

10.833.277

147 / 31.01.2019

5,7510

62.302.375,00

13

VASCAR VASLUI

829522

327.591

150 / 31.01.2019

5,8539

1.917.700,00

CERTIFICARE DEPOZITAR

BRD - Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI

Director, Claudia IONESCU

Verificat, Gabriela-Roxana VORONCA

INTOCMIT

SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL, Claudiu DOROS

DIRECTOR FINANCIAR,

BIROU EVALUARE ACTIVE, Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE, Catalin NICOLAESCU