VAN la data 30.09.2018

SIF5 SIF OLTENIA S.A.

 

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 16                                                                          

Situatia activelor si datoriilor la data de 30/09/2018

(se completeaza lunar) 

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului CNVM nr. 15/2004)

Valoarea (lei)

1

ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 1.1 la 1.3)

844.208.794

1.1

Imobilizari necorporale

2.832

1.2

Imobilizari corporale

11.092.615

1.3

Imobilizari financiare, din care:

833.113.347

1.3.1

Actiuni cotate

21.848.360

1.3.2

Actiuni necotate

811.222.779

1.3.3

Titluri de stat

0

1.3.4

Certificate de depozit

0

1.3.5

Depozite bancare

0

1.3.6

Obligatiuni municipale

0

1.3.7

Obligatiuni corporative

0

1.3.8

Valori mobiliare nou emise

0

1.3.9

Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

0

1.3.10

Actiuni cuvenite conform subscrierilor la majorarile de capital social

0

1.3.11

Alte imobilizari financiare

42.208

2

ACTIVE CIRCULANTE (rd. 2.1 la 2.4 + 2.5 la 2.9)

1.302.958.720

2.1

Stocuri

13.726

2.2

Creante, din care:

1.154.620

2.2.1

Dividende de incasat

190.909

2.2.2

Alte drepturi de primit

0

2.2.3

Alte creante

963.711

2.3

Disponibilitati

4.752.325

2.4

Investitii financiare pe termen scurt, din care:

1.248.957.585

2.4.1

Actiuni cotate

1.245.961.819

2.4.2

Actiuni necotate

0

2.4.3

Obligatiuni municipale

0

2.4.4

Obligatiuni corporative

0

2.4.5

Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

2.995.766

2.4.6

Drepturi de preferinta

0

2.5

Valori mobiliare nou emise

0

2.6

Titluri de stat

0

2.7

Depozite bancare

48.080.464

2.8

Certificate de depozit

0

2.9

Alte active circulante

0

3

INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE

0

4

CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS

96.448

5

TOTAL  ACTIV (rd. 1+2+3+4)

2.147.263.962

6

DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (rd. 6.1 la 6.9)

77.074.845

6.1

Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

0

6.2

Sume datorate institutiilor de credit

0

6.3

Avansuri incasate in contul clientilor

0

6.4

Datorii comerciale

1.356.263

6.5

Efecte de comert de platit

0

6.6

Sume datorate societatilor din cadrul grupului

0

6.7

Sume datorate privind interesele de participare

0

6.8

Dividende sau alte drepturi de platit, din care:

72.863.547

6.8.1

Dividende de platit

72.863.547

6.8.2

Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social al emitentilor

0

6.9

Alte datorii

2.855.035

7

DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

191.072.647

8

PROVIZIOANE

5.288.900

9

VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care: (rd. 9.1 la 9.2)

7.080

9.1

Subventii pentru investitii

7.080

9.2

Venituri inregistrate in avans

0

10

CAPITAL PROPRIU, din care: (rd. 10.1 la 10.8 – 10.9)

1.873.820.490

10.1

Capital social subscris si varsat

58.016.571

10.2

Prime legate de capital

0

10.3

Diferente din reevaluare

6.959.740

10.4

Rezerve

711.449.657

10.5

Rezultatul reportat, din care:

37.416.366

10.5.1

Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat

0

10.5.2

Rezultatul reportat provenit din trecerea la IFRS mai putin IAS 29

37.416.366

10.6

Rezultatul exercitiului

88.252.856

10.7

Alte elemente de capitaluri proprii

971.725.300

10.8

Elemente asimilate capitalului

0

10.9

Repartizarea profitului

0

11

TOTAL PASIV (rd. 6+7+8+9+10)

2.147.263.962

12

ACTIV NET (rd.5-6-9)

2.070.182.037

13

NUMAR ACTIUNI EMISE

580.165.714

14

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (rd.12/13)

3,5683

15

Numarul  societatilor comerciale de portofoliu, din care: (rd. 15.1 la 15.3)

50

15.1

Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata

19

15.2

Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare

13

15.3

Societati neadmise la tranzactionare

18

16

Societati la care nu s-au obtinut situatii financiare *

0

 

* Conform art. 116 alin. (2) din Regulamentul nr. 9 / 2014 al A.S.F, valoarea acestor societati luate in calculul activului net este egala cu zero.

Situatie certificata de Depozitar Raiffeisen Bank S.A.

Situatie intocmita pe baza balantei de verificare determinata in baza Normei 39 a A.S.F. / 2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de raportare financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul instrumentelor si investitiilor financiare.

Conform art. 192 1 al Regulamentului C.N.V.M nr. 15 / 2004 (articol introdus prin Regulamentul A.S.F. nr. 2 / 2018) au fost evaluate prin rapoarte de evaluare conforme cu standardele internationale, urmatoarele societati comerciale: VOLTALIM S.A. Craiova, PROVITAS S.A. Bucuresti, COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA S.A. Targoviste, TURISM S.A. Pucioasa si GEMINA TOUR S.A. Ramnicu Valcea .

 

Banca Comerciala Romana a fost evaluata la 652.918.000 lei (140 milioane Euro la cursul BNR de
1 EUR = 4,6637 lei din data de 28.09.2018), conform contractului de vanzare-cumparare semnat in 16.08.2018 cu ERSTE GROUP BANK AG.

 

 

DIRECTOR GENERAL,

Dr. ec. Tudor Ciurezu

 

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Elena Sichigea