VAN la data 30.09.2019

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

14.10.2019

Conform Regulamentului ASF nr.9/2014

Certificat de BRD-Groupe Societe Generale S.A. Bucuresti

SITUATIA

ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF TRANSILVANIA SA BRASOV

LA DATA DE 30.09.2019

LEI

% din total active

1

ACTIVE IMOBILIZATE, din care:

266.569.937

20,27

1.1

Imobilizari necorporale

54.832

0,00

1.2

Imobilizari corporale

13.796.719

1,05

1.3

Imobilizari financiare, din care:

252.718.386

19,21

1.3.1

Actiuni cotate

140.413.560

10,68

1.3.2

Actiuni necotate

81.515.967

6,20

1.3.3

Titluri de stat

0

0,00

1.3.4

Certificate de depozit

0

0,00

1.3.5

Depozite bancare (garantii materiale)

4.211

0,00

1.3.6

Obligatiuni municipale

0

0,00

1.3.7

Obligatiuni corporative (inclusiv dobanzi acumulate)

3.046.377

0,23

1.3.8

Valori mobiliare nou emise

0

0,00

1.3.9

Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

27.718.771

2,11

1.3.10

Alte imobilizari financiare - total, din care:

19.500

0,00

1.3.10.1

Actiuni si obligatiuni cuvenite cf. subscrierilor la oferte publice, majorari de capital social si emisiuni de obligatiuni (valoare subscrisa)

0

0,00

1.3.10.2

Actiuni cuvenite din capitalizare dividende (valoare evaluata)

0

0,00

1.3.10.3

Actiuni de primit (valoare evaluata)

0

0,00

1.3.10.4

Alte imobilizari financiare

19.500

0,00

2

ACTIVE CIRCULANTE, din care:

1.048.576.037

79,72

2.1

Stocuri

68.470

0,01

2.2

Creante - total, din care:

4.424.682

0,34

2.2.1.

Efecte de comert de incasat

0

0,00

2.2.2.

Dividende sau alte drepturi de incasat

2.699.889

0,21

2.2.3.

Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare

0

0,00

2.2.4.

Alte creante

1.724.793

0,13

2.3

Disponibilitati

7.152.033

0,54

2.4

Investitii financiare pe termen scurt, din care:

934.584.455

71,05

2.4.1

Actiuni cotate

888.680.490

67,56

2.4.2

Actiuni necotate

0

0,00

2.4.3

Obligatiuni municipale

0

0,00

2.4.4

Obligatiuni corporative

0

0,00

2.4.5

Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

45.903.965

3,49

2.4.6

Drepturi de preferinta

0

0,00

2.5

Valori mobiliare nou emise

0

0,00

2.6

Titluri de stat

0

0,00

2.7

Depozite bancare

124.719.215

9,48

2.8

Certificate de depozit

0

0,00

2.9

Alte active circulante

-22.372.818

-1,70

3

Instrumente financiare derivate

0

0,00

4

Cheltuieli inregistrate in avans

254.059

0,02

5

TOTAL ACTIV

1.315.400.033

100,00

6

TOTAL DATORII, din care :

112.174.395

#Error

6.1

Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

0

#Error

6.2

Sume datorate institutiilor de credit si leasing

0

#Error

6.3

Avansuri incasate in contul clientilor

69.016

#Error

6.4

Datorii comerciale

73.862

#Error

6.5

Efecte de comert de platit

0

#Error

6.6

Sume datorate societatilor din cadrul grupului

0

#Error

6.7

Sume datorate privind interesele de participare

0

#Error

6.8

Alte datorii - total, din care:

112.031.517

#Error

6.8.1

Dividende de platit

60.739.046

#Error

6.8.2

Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social si emisiunile de obligatiuni ale emitentilor

0

#Error

6.8.3

Sume de platit pentru actiuni achizitionate cu decontare in luna urmatoare

2.815.620

#Error

6.8.4

Alte datorii

48.476.851

#Error

7

PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli si pentru impozite

0

#Error

8

Venituri inregistrate in avans, din care:

0

#Error

8.1

Subventii pentru investitii

0

#Error

8.2

Venituri inregistrate in avans

0

#Error

9

Capital propriu, din care:

1.203.225.638

#Error

9.1

Capital social subscris si varsat

218.428.666

#Error

9.2

Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare nemonetare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global

240.366.153

#Error

9.3

Prime legate de capital

0

#Error

9.4

Diferente din reevaluare

11.120.918

#Error

9.5

Rezerve

554.812.747

#Error

9.6

Rezultatul reportat

19.090.048

#Error

9.6.1

Rezultat reportat (inclusiv din aplicarea IFRS 9)

19.090.048

#Error

9.6.2

Rezultatul reportat - profit nerepartizat

0

#Error

9.7

Rezultatul exercitiului

164.225.209

#Error

9.8

Repartizarea profitului (se scade)

0

#Error

9.9

Actiuni proprii

-4.818.103

#Error

10

TOTAL PASIV

1.315.400.033

#Error

11

ACTIV NET

1.203.225.638

#Error

12

NUMAR ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE **

2.162.443.797

#Error

13

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)

0,5564

#Error

14

Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:

100

#Error

14.1

Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata

27

#Error

14.2

Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ

31

#Error

14.3

Societati neadmise la tranzactionare

42

#Error

15

Numar societati comerciale la care nu s-au obtinut situatii financiare*

0

#Error

16

Numar fonduri de investitii la care se detin unitati de fond, total din care:

4

#Error

16.1

Numar fonduri deschise de investitii la care se detin unitati de fond

1

#Error

16.2

Numar fonduri inchise de investitii la care se detin unitati de fond

3

#Error

* Valoarea acestor societati luata in calculul activului S.I.F. Transilvania este egala cu 0 (zero)

** Conform art.123 alin(3) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta : 'numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate'

Nota: Metodologia de calcul a activului net se poate consulta pe site-ul societatii la adresa: www.siftransilvania.ro –
“Reguli si metode privind evaluarea activelor financiare ale S.I.F. Transilvania”

PRESEDINTE EXECUTIV / DIRECTOR GENERAL,
FERCALA MIHAI

MEMBRU/DIRECTOR,
SZITAS STEFAN

DIRECTOR ECONOMIC,
VERES DIANA

DIRECTIA ADMINISTRARE PORTOFOLIU
DIRECTOR,
RADULESCU SORIN ION

CERTIFICAT DEPOZITAR

BRD-Groupe Societe Generale S.A. Bucuresti

DIRECTIA TITLURI

Director Claudia IONESCU

Verificat ____________