VAN la data 30.11.2018

SIF5 SIF OLTENIA S.A.

 

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 16                                                                          

Situatia activelor si datoriilor la data de 30/11/2018

(se completeaza lunar) 

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului CNVM nr. 15/2004)

Valoarea (lei)

1

ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 1.1 la 1.3)

220.774.975

1.1

Imobilizari necorporale

2.624

1.2

Imobilizari corporale

11.400.761

1.3

Imobilizari financiare, din care:

209.371.590

1.3.1

Actiuni cotate

50.883.947

1.3.2

Actiuni necotate

158.445.215

1.3.3

Titluri de stat

0

1.3.4

Certificate de depozit

0

1.3.5

Depozite bancare

0

1.3.6

Obligatiuni municipale

0

1.3.7

Obligatiuni corporative

0

1.3.8

Valori mobiliare nou emise

0

1.3.9

Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

0

1.3.10

Actiuni cuvenite conform subscrierilor la majorarile de capital social

0

1.3.11

Alte imobilizari financiare

42.428

2

ACTIVE CIRCULANTE (rd. 2.1 la 2.4 + 2.5 la 2.9)

1.946.584.383

2.1

Stocuri

11.357

2.2

Creante, din care:

1.341.348

2.2.1

Dividende de incasat

0

2.2.2

Alte drepturi de primit

0

2.2.3

Alte creante

1.341.348

2.3

Disponibilitati

622.987.777

2.4

Investitii financiare pe termen scurt, din care:

1.320.888.707

2.4.1

Actiuni cotate

1.317.859.158

2.4.2

Actiuni necotate

0

2.4.3

Obligatiuni municipale

0

2.4.4

Obligatiuni corporative

0

2.4.5

Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

3.029.549

2.4.6

Drepturi de preferinta

0

2.5

Valori mobiliare nou emise

0

2.6

Titluri de stat

0

2.7

Depozite bancare

1.355.194

2.8

Certificate de depozit

0

2.9

Alte active circulante

0

3

INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE

0

4

CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS

81.051

5

TOTAL  ACTIV (rd. 1+2+3+4)

2.167.440.409

6

DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (rd. 6.1 la 6.9)

148.507.686

6.1

Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

0

6.2

Sume datorate institutiilor de credit

0

6.3

Avansuri incasate in contul clientilor

0

6.4

Datorii comerciale

4.884.586

6.5

Efecte de comert de platit

0

6.6

Sume datorate societatilor din cadrul grupului

0

6.7

Sume datorate privind interesele de participare

0

6.8

Dividende sau alte drepturi de platit, din care:

43.061.411

6.8.1

Dividende de platit

43.061.411

6.8.2

Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social al emitentilor

0

6.9

Alte datorii

100.561.689

7

DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

101.688.175

8

PROVIZIOANE

298.099

9

VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care: (rd. 9.1 la 9.2)

26.297

9.1

Subventii pentru investitii

26.297

9.2

Venituri inregistrate in avans

0

10

CAPITAL PROPRIU, din care: (rd. 10.1 la 10.8 – 10.9)

1.916.920.152

10.1

Capital social subscris si varsat

58.016.571

10.2

Prime legate de capital

0

10.3

Diferente din reevaluare

6.911.889

10.4

Rezerve

711.449.657

10.5

Rezultatul reportat

538.542.660

10.6

Rezultatul exercitiului

99.529.264

10.7

Alte elemente de capitaluri proprii

502.470.111

10.8

Elemente asimilate capitalului

0

10.9

Repartizarea profitului

0

11

TOTAL PASIV (rd. 6+7+8+9+10)

2.167.440.409

12

ACTIV NET (rd.5-6-9)

2.018.906.426

13

NUMAR ACTIUNI EMISE

580.165.714

14

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (rd.12/13)

3,4799

15

Numarul  societatilor comerciale de portofoliu, din care: (rd. 15.1 la 15.3)

49

15.1

Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata

19

15.2

Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare

13

15.3

Societati neadmise la tranzactionare

17

16

Societati la care nu s-au obtinut situatii financiare *

0

 

* Conform art. 116 alin. (2) din Regulamentul nr. 9 / 2014 al A.S.F, valoarea acestor societati luate in calculul activului net este egala cu zero.

Situatie certificata de Depozitar Raiffeisen Bank S.A.

Situatie intocmita pe baza balantei de verificare determinata in baza Normei 39 a A.S.F. / 2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de raportare financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul instrumentelor si investitiilor financiare.

Conform art. 192 1 al Regulamentului C.N.V.M nr. 15 / 2004 (articol introdus prin Regulamentul A.S.F. nr. 2 / 2018) au fost evaluate prin rapoarte de evaluare conforme cu standardele internationale, urmatoarele societati comerciale: VOLTALIM S.A. Craiova, PROVITAS S.A. Bucuresti, COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA S.A. Targoviste, TURISM S.A. Pucioasa si GEMINA TOUR S.A. Ramnicu Valcea .

 

In conformitate cu prevederile IFRS 9, cu aplicabilitate de la 01.01.2018, rezultatele aferente tranzactiilor cu active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global sunt reflectate in rezultatul reportat.

 

DIRECTOR GENERAL,

Dr. ec. Tudor Ciurezu

 

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Elena Sichigea