VAN la data 31.01.2020 date operative

SIF5 SIF OLTENIA S.A.

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 16                                                                          

Situatia activelor si datoriilor la data de 31/01/2020

(se completeaza lunar)                                                                                                DATE OPERATIVE

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului CNVM nr. 15/2004)

Valoarea (lei)

1

ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 1.1 la 1.3)

188.835.172

1.1

Imobilizari necorporale

2.359

1.2

Imobilizari corporale

12.013.174

1.3

Imobilizari financiare, din care:

176.819.639

1.3.1

Actiuni cotate

20.078.372

1.3.2

Actiuni necotate

155.270.182

1.3.3

Titluri de stat

0

1.3.4

Certificate de depozit

0

1.3.5

Depozite bancare

0

1.3.6

Obligatiuni municipale

0

1.3.7

Obligatiuni corporative

0

1.3.8

Valori mobiliare nou emise

0

1.3.9

Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

0

1.3.10

Actiuni cuvenite conform subscrierilor la majorarile de capital social

1.421.367

1.3.11

Alte imobilizari financiare

49.718

2

ACTIVE CIRCULANTE (rd. 2.1 la 2.4 + 2.5 la 2.9)

2.091.775.242

2.1

Stocuri

12.085

2.2

Creante, din care:

355.711

2.2.1

Dividende de incasat

0

2.2.2

Alte drepturi de primit

0

2.2.3

Alte creante

355.711

2.3

Disponibilitati

2.977.139

2.4

Investitii financiare pe termen scurt, din care:

2.086.777.553

2.4.1

Actiuni cotate

2.083.244.302

2.4.2

Actiuni necotate

0

2.4.3

Obligatiuni municipale

0

2.4.4

Obligatiuni corporative

0

2.4.5

Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

3.533.251

2.4.6

Drepturi de preferinta

0

2.5

Valori mobiliare nou emise

0

2.6

Titluri de stat

0

2.7

Depozite bancare

1.652.754

2.8

Certificate de depozit

0

2.9

Alte active circulante

0

3

INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE

0

4

CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS

57.068

5

TOTAL  ACTIV (rd. 1+2+3+4)

2.280.667.482

6

DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (rd. 6.1 la 6.9)

52.473.716

6.1

Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

0

6.2

Sume datorate institutiilor de credit

0

6.3

Avansuri incasate in contul clientilor

0

6.4

Datorii comerciale

490.350

6.5

Efecte de comert de platit

0

6.6

Sume datorate societatilor din cadrul grupului

0

6.7

Sume datorate privind interesele de participare

0

6.8

Dividende sau alte drepturi de platit, din care:

46.099.152

6.8.1

Dividende de platit

46.099.152

6.8.2

Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social al emitentilor

0

6.9

Alte datorii

5.884.214

7

DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

149.488.040

8

PROVIZIOANE

5.792.467

9

VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care: (rd. 9.1 la 9.2)

33.035

9.1

Subventii pentru investitii

33.035

9.2

Venituri inregistrate in avans

0

10

CAPITAL PROPRIU, din care: (rd. 10.1 la 10.8 - 10.9 - 10.10 - 10.11)

2.073.477.845

10.1

Capital social subscris si varsat

58.016.571

10.2

Prime legate de capital

0

10.3

Diferente din reevaluare

7.469.616

10.4

Rezerve

723.627.988

10.5

Rezultatul reportat

689.743.620

10.6

Rezultatul exercitiului

-690.952

10.7

Alte elemente de capitaluri proprii

752.619.764

10.8

Elemente asimilate capitalului

0

10.9

Repartizarea profitului

0

10.10

Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii

151.507.105

10.11

Actiuni proprii

5.801.657

11

TOTAL PASIV (rd. 6+7+8+9+10)

2.281.265.103

12

ACTIV NET (rd.5-6-9)

2.228.160.731

13

NUMAR ACTIUNI EMISE

580.165.714

14

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (rd.12/13)

3,8406

15

Numarul  societatilor comerciale de portofoliu, din care: (rd. 15.1 la 15.3)

45

15.1

Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata

17

15.2

Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare

12

15.3

Societati neadmise la tranzactionare

16

16

Societati la care nu s-au obtinut situatii financiare *

0

 

* Conform art. 116 alin. (2) din Regulamentul nr. 9 / 2014 al A.S.F, valoarea acestor societati luate in calculul activului net este egala cu zero.

Situatie certificata de Depozitar Raiffeisen Bank S.A.

Situatie intocmita pe baza balantei de verificare determinata in baza Normei 39 a A.S.F. / 2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de raportare financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul instrumentelor si investitiilor financiare.

In conformitate cu prevederile IFRS 9, cu aplicabilitate de la 01.01.2018, rezultatele aferente tranzactiilor cu active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global sunt reflectate in rezultatul reportat

 

 

DIRECTOR GENERAL,

Dr. ec. Tudor Ciurezu

 

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Elena Sichigea

 

Anexa conform art. 38 alin. (4) din Legea nr. 243/2019

Activele din portofoliul SIF Oltenia S.A. care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare, la data de 31/01/2020

Nr. crt.

Denumire emitent

CIF

Nr. actiuni detinute

Nr. / data rap. evaluare

Valoare

lei / actiune

totala

1

PROVITAS BUCURESTI

7965688

35.139

3955/13.05.2019

177,9586

6.253.289

2

COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA

10108620

1.753.217

3956/13.05.2019

4,2560

7.461.624

3

TURISM PUCIOASA

939827

1.010.599

3957/13.05.2019

5,4657

5.523.598

4

GEMINA TOUR RM.VILCEA

1477750

757.888

3958/13.05.2019

5,8890

4.463.170

5

VOLTALIM CRAIOVA

12351498

5.997.519

3959/13.05.2019

7,3779

44.249.114

 

DIRECTOR GENERAL,

Dr. ec. Tudor Ciurezu

 

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Elena Sichigea