VAN la data 31.03.2020

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

 

 

 

 

 

14.4.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform Regulamentului ASF nr.9/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificat de BRD-Groupe Societe Generale S.A. Bucuresti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUATIA

ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF TRANSILVANIA SA BRASOV

LA DATA DE 31.03.2020

 

 

LEI

% din total active

1

ACTIVE IMOBILIZATE, din care:

126.141.400

11,71

1.1

Imobilizari necorporale

83.001

0,01

1.2

Imobilizari corporale

15.213.979

1,41

1.3

Imobilizari financiare, din care:

110.844.420

10,29

1.3.1

Actiuni cotate

16.181.026

1,50

1.3.2

Actiuni necotate

67.303.792

6,25

1.3.3

Titluri de stat

0

0,00

1.3.4

Certificate de depozit

0

0,00

1.3.5

Depozite bancare (garantii materiale)

4.215

0,00

1.3.6

Obligatiuni municipale

0

0,00

1.3.7

Obligatiuni corporative (inclusiv dobanzi acumulate)

2.018.234

0,19

1.3.8

Valori mobiliare nou emise

0

0,00

1.3.9

Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

25.317.653

2,35

1.3.10

Alte imobilizari financiare - total, din care:

19.500

0,00

1.3.10.1

Actiuni si obligatiuni cuvenite cf. subscrierilor la oferte publice, majorari de capital social si emisiuni de obligatiuni (valoare subscrisa)

0

0,00

1.3.10.2

Actiuni cuvenite din capitalizare dividende (valoare evaluata)

0

0,00

1.3.10.3

Actiuni de primit (valoare evaluata)

0

0,00

1.3.10.4

Alte imobilizari financiare

19.500

0,00

2

ACTIVE CIRCULANTE, din care:

950.629.852

88,25

2.1

Stocuri

74.086

0,01

2.2

Creante - total, din care:

642.284

0,06

2.2.1.

Efecte de comert de incasat

0

0,00

2.2.2.

Dividende sau alte drepturi de incasat

33.760

0,00

2.2.3.

Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare

0

0,00

2.2.4.

Alte creante

608.524

0,06

2.3

Disponibilitati

7.234.598

0,67

2.4

Investitii financiare pe termen scurt, din care:

965.977.108

89,68

2.4.1

Actiuni cotate

926.433.982

86,01

2.4.2

Actiuni necotate

0

0,00

2.4.3

Obligatiuni municipale

0

0,00

2.4.4

Obligatiuni corporative

0

0,00

2.4.5

Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

39.543.126

3,67

2.4.6

Drepturi de preferinta

0

0,00

2.5

Valori mobiliare nou emise

0

0,00

2.6

Titluri de stat

0

0,00

2.7

Depozite bancare

17.735.609

1,65

2.8

Certificate de depozit

0

0,00

2.9

Alte active circulante

-41.033.833

-3,81

3

Instrumente financiare derivate

0

0,00

4

Cheltuieli inregistrate in avans

383.687

0,04

5

TOTAL ACTIV

1.077.154.939

100,00

6

TOTAL DATORII, din care :

59.776.076

#Error

6.1

Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

0

#Error

6.2

Sume datorate institutiilor de credit si leasing

0

#Error

6.3

Avansuri incasate in contul clientilor

20

#Error

6.4

Datorii comerciale

84.298

#Error

6.5

Efecte de comert de platit

0

#Error

6.6

Sume datorate societatilor din cadrul grupului

0

#Error

6.7

Sume datorate privind interesele de participare

0

#Error

6.8

Alte datorii - total, din care:

59.691.758

#Error

6.8.1

Dividende de platit

27.523.987

#Error

6.8.2

Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social si emisiunile de obligatiuni ale emitentilor

0

#Error

6.8.3

Sume de platit pentru actiuni achizitionate cu decontare in luna urmatoare

0

#Error

6.8.4

Alte datorii

32.167.771

#Error

7

PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli si pentru impozite

0

#Error

8

Venituri inregistrate in avans, din care:

0

#Error

8.1

Subventii pentru investitii

0

#Error

8.2

Venituri inregistrate in avans

0

#Error

9

Capital propriu, din care:

1.017.378.863

#Error

9.1

Capital social subscris si varsat

216.244.380

#Error

9.2

Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare nemonetare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global

137.301.484

#Error

9.3

Prime legate de capital

0

#Error

9.4

Diferente din reevaluare

12.238.274

#Error

9.5

Rezerve

552.770.072

#Error

9.6

Rezultatul reportat

202.725.949

#Error

9.6.1

Rezultat reportat (inclusiv din aplicarea IFRS 9)

20.928.672

#Error

9.6.2

Rezultatul reportat - profit nerepartizat

181.797.277

#Error

9.7

Rezultatul exercitiului

-103.310.156

#Error

9.8

Repartizarea profitului (se scade)

-591.140

#Error

9.9

Actiuni proprii

0

#Error

10

TOTAL PASIV

1.077.154.939

#Error

11

ACTIV NET

1.017.378.863

#Error

12

NUMAR ACTIUNI EMISE

2.162.443.797

#Error

13

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)

0,4705

#Error

14

Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:

97

#Error

14.1

Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata

29

#Error

14.2

Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ

28

#Error

14.3

Societati neadmise la tranzactionare

40

#Error

15

Numar societati comerciale la care nu s-au obtinut situatii financiare*

0

#Error

16

Numar fonduri de investitii la care se detin unitati de fond, total din care:

4

#Error

16.1

Numar fonduri deschise de investitii la care se detin unitati de fond

1

#Error

16.2

Numar fonduri inchise de investitii la care se detin unitati de fond

3

#Error

* Valoarea acestor societati luata in calculul activului S.I.F. Transilvania este egala cu 0 (zero)

 

 

 

 

 

Nota: Metodologia de calcul a activului net se poate consulta pe site-ul societatii la adresa: www.siftransilvania.ro –
“Reguli si metode privind evaluarea activelor financiare ale S.I.F. Transilvania”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE EXECUTIV / DIRECTOR GENERAL,
FERCALA  MIHAI

VICEPRESEDINTE EXECUTIV / DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
STAN  IULIAN

DIRECTOR ECONOMIC,
VERES  DIANA

DIRECTIA ADMINISTRARE PORTOFOLIU
DIRECTOR,
RADULESCU  SORIN ION


 

 

 

CERTIFICAT DEPOZITAR

BRD-Groupe Societe Generale S.A. Bucuresti

DIRECTIA TITLURI

Director Claudia IONESCU

Verificat ____________