VAN la data 31.07.2019

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

14.8.2019

Conform Regulamentului ASF nr.9/2014

Certificat de BRD-Groupe Societe Generale S.A. Bucuresti

SITUATIA

ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF TRANSILVANIA SA BRASOV

LA DATA DE 31.07.2019

LEI

% din total active

1

ACTIVE IMOBILIZATE, din care:

144.942.065

11,79

1.1

Imobilizari necorporale

60.904

0,01

1.2

Imobilizari corporale

13.584.852

1,11

1.3

Imobilizari financiare, din care:

131.296.309

10,68

1.3.1

Actiuni cotate

29.167.250

2,37

1.3.2

Actiuni necotate

72.439.561

5,89

1.3.3

Titluri de stat

0

0,00

1.3.4

Certificate de depozit

0

0,00

1.3.5

Depozite bancare (garantii materiale)

4.211

0,00

1.3.6

Obligatiuni municipale

0

0,00

1.3.7

Obligatiuni corporative (inclusiv dobanzi acumulate)

3.007.787

0,25

1.3.8

Valori mobiliare nou emise

0

0,00

1.3.9

Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

26.658.000

2,17

1.3.10

Alte imobilizari financiare - total, din care:

19.500

0,00

1.3.10.1

Actiuni si obligatiuni cuvenite cf. subscrierilor la oferte publice, majorari de capital social si emisiuni de obligatiuni (valoare subscrisa)

0

0,00

1.3.10.2

Actiuni cuvenite din capitalizare dividende (valoare evaluata)

0

0,00

1.3.10.3

Actiuni de primit (valoare evaluata)

0

0,00

1.3.10.4

Alte imobilizari financiare

19.500

0,00

2

ACTIVE CIRCULANTE, din care:

1.083.638.193

88,17

2.1

Stocuri

70.606

0,01

2.2

Creante - total, din care:

6.021.452

0,49

2.2.1.

Efecte de comert de incasat

0

0,00

2.2.2.

Dividende sau alte drepturi de incasat

2.977.916

0,24

2.2.3.

Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare

0

0,00

2.2.4.

Alte creante

3.043.536

0,25

2.3

Disponibilitati

11.876.679

0,97

2.4

Investitii financiare pe termen scurt, din care:

1.010.116.219

82,19

2.4.1

Actiuni cotate

969.276.906

78,87

2.4.2

Actiuni necotate

0

0,00

2.4.3

Obligatiuni municipale

0

0,00

2.4.4

Obligatiuni corporative

0

0,00

2.4.5

Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

40.839.313

3,32

2.4.6

Drepturi de preferinta

0

0,00

2.5

Valori mobiliare nou emise

0

0,00

2.6

Titluri de stat

0

0,00

2.7

Depozite bancare

134.158.504

10,92

2.8

Certificate de depozit

0

0,00

2.9

Alte active circulante

-78.605.267

-6,40

3

Instrumente financiare derivate

0

0,00

4

Cheltuieli inregistrate in avans

407.216

0,03

5

TOTAL ACTIV

1.228.987.474

100,00

6

TOTAL DATORII, din care :

104.448.518

#Error

6.1

Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

0

#Error

6.2

Sume datorate institutiilor de credit si leasing

0

#Error

6.3

Avansuri incasate in contul clientilor

69.016

#Error

6.4

Datorii comerciale

25.823

#Error

6.5

Efecte de comert de platit

0

#Error

6.6

Sume datorate societatilor din cadrul grupului

0

#Error

6.7

Sume datorate privind interesele de participare

0

#Error

6.8

Alte datorii - total, din care:

104.353.679

#Error

6.8.1

Dividende de platit

60.935.956

#Error

6.8.2

Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social si emisiunile de obligatiuni ale emitentilor

0

#Error

6.8.3

Sume de platit pentru actiuni achizitionate cu decontare in luna urmatoare

0

#Error

6.8.4

Alte datorii

43.417.723

#Error

7

PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli si pentru impozite

0

#Error

8

Venituri inregistrate in avans, din care:

0

#Error

8.1

Subventii pentru investitii

0

#Error

8.2

Venituri inregistrate in avans

0

#Error

9

Capital propriu, din care:

1.124.538.956

#Error

9.1

Capital social subscris si varsat

218.428.666

#Error

9.2

Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare nemonetare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global

213.916.257

#Error

9.3

Prime legate de capital

0

#Error

9.4

Diferente din reevaluare

11.120.927

#Error

9.5

Rezerve

554.812.747

#Error

9.6

Rezultatul reportat

19.090.038

#Error

9.6.1

Rezultat reportat (inclusiv din aplicarea IFRS 9)

19.090.038

#Error

9.6.2

Rezultatul reportat - profit nerepartizat

0

#Error

9.7

Rezultatul exercitiului

111.988.424

#Error

9.8

Repartizarea profitului (se scade)

0

#Error

9.9

Actiuni proprii

-4.818.103

#Error

10

TOTAL PASIV

1.228.987.474

#Error

11

ACTIV NET

1.124.538.956

#Error

12

NUMAR ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE **

2.162.443.797

#Error

13

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)

0,5200

#Error

14

Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:

96

#Error

14.1

Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata

23

#Error

14.2

Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ

31

#Error

14.3

Societati neadmise la tranzactionare

42

#Error

15

Numar societati comerciale la care nu s-au obtinut situatii financiare*

0

#Error

16

Numar fonduri de investitii la care se detin unitati de fond, total din care:

4

#Error

16.1

Numar fonduri deschise de investitii la care se detin unitati de fond

1

#Error

16.2

Numar fonduri inchise de investitii la care se detin unitati de fond

3

#Error

* Valoarea acestor societati luata in calculul activului S.I.F. Transilvania este egala cu 0 (zero)

** Conform art.123 alin(3) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta : 'numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate'

Nota: Metodologia de calcul a activului net se poate consulta pe site-ul societatii la adresa: www.siftransilvania.ro

“Reguli si metode privind evaluarea activelor financiare ale S.I.F. Transilvania”

VICEPRESEDINTE EXECUTIV / DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
STAN IULIAN

MEMBRU/DIRECTOR,
SZITAS STEFAN

DIRECTOR ECONOMIC,
VERES DIANA

DIRECTIA ADMINISTRARE PORTOFOLIU
DIRECTOR,
RADULESCU SORIN ION

CERTIFICAT DEPOZITAR

BRD-Groupe Societe Generale S.A. Bucuresti

DIRECTIA TITLURI

Director Claudia IONESCU

Verificat ____________