VAN la data 31.12.2017- date operative

SIF5 SIF OLTENIA S.A.

 

SIF Oltenia S.A.

ANEXA 16                                                                          

Situatia activelor si datoriilor la data de 31/12/2017

(se completeaza lunar)                                                                                    DATE OPERATIVE

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului CNVM nr. 15/2004)

Valoarea (lei)

1

ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 1.1 la 1.3)

635.354.467

1.1

Imobilizari necorporale

2.087

1.2

Imobilizari corporale

11.410.985

1.3

Imobilizari financiare, din care:

623.941.395

1.3.1

Actiuni cotate

8.767.192

1.3.2

Actiuni necotate

614.896.621

1.3.3

Titluri de stat

0

1.3.4

Certificate de depozit

0

1.3.5

Depozite bancare

0

1.3.6

Obligatiuni municipale

0

1.3.7

Obligatiuni corporative

0

1.3.8

Valori mobiliare nou emise

0

1.3.9

Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

0

1.3.10

Actiuni cuvenite conform subscrierilor la majorarile de capital social

0

1.3.11

Alte imobilizari financiare

277.582

2

ACTIVE CIRCULANTE (rd. 2.1 la 2.4 + 2.5 la 2.9)

1.189.147.847

2.1

Stocuri

14.830

2.2

Creante, din care:

2.755.436

2.2.1

Dividende de incasat

0

2.2.2

Alte drepturi de primit

0

2.2.3

Alte creante

2.755.436

2.3

Disponibilitati

3.020.367

2.4

Investitii financiare pe termen scurt, din care:

1.182.564.366

2.4.1

Actiuni cotate

1.179.774.872

2.4.2

Actiuni necotate

0

2.4.3

Obligatiuni municipale

0

2.4.4

Obligatiuni corporative

0

2.4.5

Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

2.789.494

2.4.6

Drepturi de preferinta

0

2.5

Valori mobiliare nou emise

0

2.6

Titluri de stat

0

2.7

Depozite bancare

792.848

2.8

Certificate de depozit

0

2.9

Alte active circulante

0

3

INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE

0

4

CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS

73.440

5

TOTAL  ACTIV (rd. 1+2+3+4)

1.824.575.754

6

DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (rd. 6.1 la 6.9)

54.131.615

6.1

Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

0

6.2

Sume datorate institutiilor de credit

0

6.3

Avansuri incasate in contul clientilor

0

6.4

Datorii comerciale

223.610

6.5

Efecte de comert de platit

0

6.6

Sume datorate societatilor din cadrul grupului

0

6.7

Sume datorate privind interesele de participare

0

6.8

Dividende sau alte drepturi de platit, din care:

48.087.127

6.8.1

Dividende de platit

48.087.127

6.8.2

Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social al emitentilor

0

6.9

Alte datorii

5.820.878

7

DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

150.531.920

8

PROVIZIOANE

5.288.900

9

VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care: (rd. 9.1 la 9.2)

8.355

9.1

Subventii pentru investitii

8.355

9.2

Venituri inregistrate in avans

0

10

CAPITAL PROPRIU, din care: (rd. 10.1 la 10.8 – 10.9)

1.606.483.802

10.1

Capital social subscris si varsat

58.016.571

10.2

Prime legate de capital

0

10.3

Diferente din reevaluare

7.175.074

10.4

Rezerve ajustate, din care:

677.757.293

10.4.1

Rezerve

677.757.293

10.4.2

Ajustari rezerve IFRS cf. IAS 29 – hiperinflatie

0

10.5

Rezultatul reportat, din care:

7.674.364

10.5.1

Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat

0

10.5.2

Rezultatul reportat provenit din trecerea la IFRS mai putin IAS 29

7.674.364

10.5.3

Rezultatul reportat provenit din adoptarea pt. prima data a IAS 29 (hiperinflatie)

0

10.6

Rezultatul exercitiului

73.198.522

10.7

Alte elemente de capitaluri proprii

782.661.978

10.8

Elemente asimilate capitalului

0

10.9

Repartizarea profitului

0

11

TOTAL PASIV (rd. 6+7+8+9+10)

1.816.444.592

12

ACTIV NET (rd.5-6-9)

1.770.435.784

13

NUMAR ACTIUNI EMISE

580.165.714

14

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (rd.12/13)

3,0516

15

Numarul  societatilor comerciale de portofoliu, din care: (rd. 15.1 la 15.3)

51

15.1

Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata

18

15.2

Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare

14

15.3

Societati neadmise la tranzactionare

19

16

Societati la care nu s-au obtinut situatii financiare *

0

 

* Conform art. 116 alin. 2 din Regulamentul nr. 9 / 2014 al A.S.F, valoarea acestor societati luate in calculul activului net este egala cu zero.

Situatie certificata de Depozitar Raiffeisen Bank S.A.

Situatie intocmita pe baza balantei de verificare determinata in baza Normei 39 a A.S.F. / 2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de raportare financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul instrumentelor si investitiilor financiare.

 

DIRECTOR GENERAL,

Dr. ec. Tudor Ciurezu

 

 

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Elena Sichigea