VAN la data 31.12.2018 date preliminare

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

14.1.2019

Conform Regulamentului ASF nr.9/2014

Certificat de BRD-Groupe Societe Generale S.A. Bucuresti

SITUATIA

ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF TRANSILVANIA SA BRASOV

LA DATA DE 31.12.2018 - DATE PRELIMINARE

LEI

% din total active

1

ACTIVE IMOBILIZATE, din care:

235.684.933

22,59

1.1

Imobilizari necorporale

89.275

0,01

1.2

Imobilizari corporale

13.235.003

1,27

1.3

Imobilizari financiare, din care:

222.360.655

21,31

1.3.1

Actiuni cotate

115.921.772

11,11

1.3.2

Actiuni necotate

73.078.704

7,00

1.3.3

Titluri de stat

0

0,00

1.3.4

Certificate de depozit

0

0,00

1.3.5

Depozite bancare (garantii materiale)

4.211

0,00

1.3.6

Obligatiuni municipale

0

0,00

1.3.7

Obligatiuni corporative (inclusiv dobanzi acumulate)

10.107.066

0,97

1.3.8

Valori mobiliare nou emise

0

0,00

1.3.9

Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

23.229.402

2,23

1.3.10

Alte imobilizari financiare - total, din care:

19.500

0,00

1.3.10.1

Actiuni si obligatiuni cuvenite cf. subscrierilor la oferte publice, majorari de capital social si emisiuni de obligatiuni (valoare subscrisa)

0

0,00

1.3.10.2

Actiuni cuvenite din capitalizare dividende (valoare evaluata)

0

0,00

1.3.10.3

Actiuni de primit (valoare evaluata)

0

0,00

1.3.10.4

Alte imobilizari financiare

19.500

0,00

2

ACTIVE CIRCULANTE, din care:

807.540.671

77,39

2.1

Stocuri

76.058

0,01

2.2

Creante - total, din care:

7.913.940

0,76

2.2.1.

Efecte de comert de incasat

0

0,00

2.2.2.

Dividende sau alte drepturi de incasat

2.699.889

0,26

2.2.3.

Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare

0

0,00

2.2.4.

Alte creante

5.214.051

0,50

2.3

Disponibilitati

5.886.189

0,56

2.4

Investitii financiare pe termen scurt, din care:

800.817.520

76,74

2.4.1

Actiuni cotate

750.316.825

71,90

2.4.2

Actiuni necotate

0

0,00

2.4.3

Obligatiuni municipale

0

0,00

2.4.4

Obligatiuni corporative

0

0,00

2.4.5

Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

50.500.695

4,84

2.4.6

Drepturi de preferinta

0

0,00

2.5

Valori mobiliare nou emise

0

0,00

2.6

Titluri de stat

0

0,00

2.7

Depozite bancare

20.916.788

2,00

2.8

Certificate de depozit

0

0,00

2.9

Alte active circulante

-28.069.824

-2,69

3

Instrumente financiare derivate

0

0,00

4

Cheltuieli inregistrate in avans

271.607

0,03

5

TOTAL ACTIV

1.043.497.211

100,00

6

TOTAL DATORII, din care :

66.703.720

#Error

6.1

Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

0

#Error

6.2

Sume datorate institutiilor de credit si leasing

0

#Error

6.3

Avansuri incasate in contul clientilor

69.017

#Error

6.4

Datorii comerciale

121.062

#Error

6.5

Efecte de comert de platit

0

#Error

6.6

Sume datorate societatilor din cadrul grupului

0

#Error

6.7

Sume datorate privind interesele de participare

0

#Error

6.8

Alte datorii - total, din care:

66.513.641

#Error

6.8.1

Dividende de platit

36.341.578

#Error

6.8.2

Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social si emisiunile de obligatiuni ale emitentilor

0

#Error

6.8.3

Sume de platit pentru actiuni achizitionate cu decontare in luna urmatoare

0

#Error

6.8.4

Alte datorii

30.172.063

#Error

7

PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli si pentru impozite

0

#Error

8

Venituri inregistrate in avans, din care:

0

#Error

8.1

Subventii pentru investitii

0

#Error

8.2

Venituri inregistrate in avans

0

#Error

9

Capital propriu, din care:

976.793.491

#Error

9.1

Capital social subscris si varsat

218.428.666

#Error

9.2

Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare nemonetare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global

144.187.689

#Error

9.3

Prime legate de capital

0

#Error

9.4

Diferente din reevaluare

11.631.997

#Error

9.5

Rezerve

514.435.425

#Error

9.6

Rezultatul reportat

22.576.151

#Error

9.6.1

Rezultat reportat (inclusiv din aplicarea IFRS 9)

22.576.151

#Error

9.6.2

Rezultatul reportat - profit nerepartizat

0

#Error

9.7

Rezultatul exercitiului

70.351.666

#Error

9.8

Repartizarea profitului (se scade)

0

#Error

9.9

Actiuni proprii

-4.818.103

#Error

10

TOTAL PASIV

1.043.497.211

#Error

11

ACTIV NET

976.793.491

#Error

12

NUMAR ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE **

2.162.443.797

#Error

13

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)

0,4517

#Error

14

Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:

100

#Error

14.1

Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata

27

#Error

14.2

Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ

31

#Error

14.3

Societati neadmise la tranzactionare

42

#Error

15

Numar societati comerciale la care nu s-au obtinut situatii financiare*

0

#Error

16

Numar fonduri de investitii la care se detin unitati de fond, total din care:

5

#Error

16.1

Numar fonduri deschise de investitii la care se detin unitati de fond

2

#Error

16.2

Numar fonduri inchise de investitii la care se detin unitati de fond

3

#Error

* Valoarea acestor societati luata in calculul activului S.I.F. Transilvania este egala cu 0 (zero)

** Conform art.123 alin(3) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta : 'numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate'

Datele raportate prin prezenta situatie sunt date preliminare, urmand ca dupa finalizarea operatiunilor de inventariere generala a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, sa fie prezentata situatia cu datele finale

PRESEDINTE EXECUTIV / DIRECTOR GENERAL,
FERCALA MIHAI

VICEPRESEDINTE EXECUTIV / DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
STAN IULIAN

DIRECTOR ECONOMIC,
VERES DIANA

DIRECTIA ADMINISTRARE PORTOFOLIU
DIRECTOR,
RADULESCU SORIN ION

CERTIFICAT DEPOZITAR

BRD-Groupe Societe Generale S.A. Bucuresti

DIRECTIA TITLURI

Director Claudia IONESCU

Verificat ____________